The Visual CFO / Het Cashkompas 
is een venture van www.studioverduyn.com

Contact: 
thevisualcfo@hetcashkompas.be
Pushing Hands G.C.V  
Noordabeelstraat 66  
8830 Gits - België
BE 0806.787.996

IBAN: 
 BE16 652806496074
BIC:  BBRUBEBB
 RPR Kortrijk
Verstuur
Bedankt voor je bericht. Ik contacteert je zo spoedig mogelijk. Brecht
Disclaimer

De auteur deed professionele inspanningen om ervoor te zorgen dat de verleende informatie juist en actueel is, doch het blijft mogelijk dat dit niet volledig, voldoende accuraat, actueel en/of nuttig is. 
Het staat de auteur daarom  vrij de informatie aan te vullen en/of te wijzigen. Deze aanvullingen en/of wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang vanaf de publicatie geldig, zonder dat de gebruiker hiervan rechtstreeks op de hoogte zal worden gebracht.
De auteur staat evenmin in voor de inhoud, kwaliteit, actualiteit of veiligheid van de websites, links of werken waarnaar verwezen wordt.
De auteur kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de verleende informatie, noch voor de (in)directe schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.
Copyrights

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brecht Verduyn, Noordabeelstraat 66, 8830 Gits. 
Back to Top